201

سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

251

مشاوره کودک

علوم تربیتی (همه گرایشها)

202

بهداشت مدارس

تربیت بدنی(همه گرایشها)

252

بهداشت و تغذیه مادر و کودک

علوم تربیتی (همه گرایشها)

203

مبانی جامعه شناسی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

253

تربیت بدنی (ورزش و بازیهای دبستانی )

علوم تربیتی (همه گرایشها)

204

فناوری آموزشی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

254

آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

205

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

255

اصول بهداشت وکمک های اولیه

علوم تربیتی (همه گرایشها)

206

آمار توصیفی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

256

آشنایی با مفاهیم تدریس ریاضی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

207

روانشناسی یادگیری

علوم تربیتی (همه گرایشها)

257

زبان آموزی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

208

روانشناسی عمومی 1

علوم تربیتی (همه گرایشها)

258

روانشناسی کودکی ونوجوانی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

209

روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

259

آشنایی باروشهای مددکاری اجتماعی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

210

روانشناسی عمومی 2

علوم تربیتی (همه گرایشها)

260

مبانی مددکاری اجتماعی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

211

بهداشت روانی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

261

جامعه شناسی ارتباط جمعی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

212

روانشناسی شخصیت

علوم تربیتی (همه گرایشها)

262

انواع وکارکرد تعاونیها

علوم تربیتی (همه گرایشها)

213

کامپیوتر کاربردی  SPSS

علوم تربیتی (همه گرایشها)

263

مبانی مدیریت و سازماندهی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

214

مقدمات روانپزشکی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

264

برنامه ریزی روستایی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

215

خانواده نابسمان

علوم تربیتی (همه گرایشها)

265

جامعه شناسی روستائی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

216

راهنمایی ومشاوره گروهی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

266

اقتصاد ایران

علوم تربیتی (همه گرایشها)

217

روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها

علوم تربیتی (همه گرایشها)

267

اقتصاد خرد وکلان

علوم تربیتی (همه گرایشها)

218

نهاد خانواده در اسلام و  ایران

علوم تربیتی (همه گرایشها)

268

مبانی مطالعات فرهنگی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

219

اصول و فنون راهنمایی ومشاوره سالمندان

علوم تربیتی (همه گرایشها)

269

اصول علوم سیاست

علوم تربیتی (همه گرایشها)

220

مبانی و اصول راهنمایی ومشاوره

علوم تربیتی (همه گرایشها)

270

فقر ونابرابری اجتماعی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

221

آسیب شناسی اجتماعی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

271

حقوق در مددکاری

علوم تربیتی (همه گرایشها)

222

مهارتهای ارتباطی کلاس درس

علوم تربیتی (همه گرایشها)

272

روشها وفنون توانمندسازی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

223

فیزیولوژی اعصاب و غدد

علوم تربیتی (همه گرایشها)

273

مبانی جامعه شناسی  مفاهیم اساسی 2

علوم تربیتی (همه گرایشها)

224

مددکاری اجتماعی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

274

توسعه پایدار

علوم تربیتی (همه گرایشها)

225

اخلاق اسلامی (اصلی )

علوم تربیتی (همه گرایشها)

275

بهداشت عمومی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

226

اقتصاد آموزش و پرورش

علوم تربیتی (همه گرایشها)

276

انسان شناسی دراسلام

علوم تربیتی (همه گرایشها)

227

مقدمات مدیریت آموزشی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

277

اصول برنامه ریزی آموزشی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

228

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

278

تاریخ آموزش وپرورش دراسلام و ایران

علوم تربیتی (همه گرایشها)

229

مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

279

روانشناسی اجتماعی درتعلیم وتربیت

علوم تربیتی (همه گرایشها)

230

روشهای آماری در علوم تربیتی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

280

آموزش بزرگسالان

علوم تربیتی (همه گرایشها)

231

تاریخ آموزش و پرورش در اسلام وایران

علوم تربیتی (همه گرایشها)

281

مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

232

روانشناسی بازی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

282

آموزش وپرورش ابتدائی ، راهنمایی تحصیلی و متوسطه

علوم تربیتی (همه گرایشها)

233

کلیات اقتصاد

علوم تربیتی (همه گرایشها)

283

مقدمات راهنمایی ومشاوره

علوم تربیتی (همه گرایشها)

234

روانشناسی اجتماعی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

284

اصول حسابداری

علوم تربیتی (همه گرایشها)

235

فلسفه آموزش وپرورش

علوم تربیتی (همه گرایشها)

285

مبانی امورمالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش

علوم تربیتی (همه گرایشها)

236

مقدمات تکنولوژی آموزشی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

286

زبان تخصصی مشاوره

علوم تربیتی (همه گرایشها)

237

مقدمات راهنمایی ومشاوره

علوم تربیتی (همه گرایشها)

287

کلیات اقتصاد (پروانه کمالی دهکردی)

علوم تربیتی (همه گرایشها)

238

مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

288

متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

239

آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری

علوم تربیتی (همه گرایشها)

289

آمار درعلوم اجتماعی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

240

روانشناسی رشد 1

علوم تربیتی (همه گرایشها)

290

راهنمایی تحصیلی وشغلی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

241

روانشناسی رشد 2

علوم تربیتی (همه گرایشها)

291

کاربرد کامپیوتر درمدیریت آموزشی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

242

تهیه و کاربرد مواد و وسایل آموزشی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

292

مقدمات روش تحقیق درروانشناسی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

243

روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی در مدارس ابتدائی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

293

روشهای تغییر و اصلاح رفتار

علوم تربیتی (همه گرایشها)

244

آموزش هنر

علوم تربیتی (همه گرایشها)

294

اختلالات یادگیری

علوم تربیتی (همه گرایشها)

245

روانشناسی تربیتی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

295

روان سنجی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

246

کلیات فلسفه

علوم تربیتی (همه گرایشها)

296

آسیب شناسی روانی 1

علوم تربیتی (همه گرایشها)

247

آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

297

مدیریت مراکز راهنمایی ومشاوره

علوم تربیتی (همه گرایشها)

248

قصه گوئی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

298

بازی درمانی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

249

جامعه شناسی آموزش وپرورش

علوم تربیتی (همه گرایشها)

299

آموزش وپرورش تطبیقی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

250

روشها وفنون تدریس

علوم تربیتی (همه گرایشها)

300

روانشناسی آموزش خواندن

علوم تربیتی (همه گرایشها)

لیست سری چهارم  cd های موجود

 

301

آمار استنباطی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

351

شناخت نهج البلاغه 1

الهیات ( همه گرایشها )

302

اصول وفنون راهنمایی  ومشاوره خانواده

منبع: مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

352

علوم قرآنی 4

الهیات ( همه گرایشها )

303

روابط انسانی درسازمانهای آموزشی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

332

جوامع حدیثی

الهیات ( همه گرایشها )

304

مقدمات تکنولوژی آموزشی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

333

سیری برنهج البلاغه

الهیات ( همه گرایشها )

305

کاربرد آزمون های روانی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

334

اهل بیت (ع) در قرآن وحدیث

الهیات ( همه گرایشها )

306

نظارت وراهنمایی تعلیماتی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

335

تاریخ تفسیر قرآن کریم ( مکاتب تفسیری )

الهیات ( همه گرایشها )

307

مدیریت اسلامی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

336

علوم قرآنی 1

الهیات ( همه گرایشها )

308

مسائل نوجوانان وجوانان

علوم تربیتی (همه گرایشها)

337

داریة الحدیث

الهیات ( همه گرایشها )

309

متون زبان تخصصی  پیش دبستانی و دبستانی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

338

مکاتب وروش های تفسیری قرآن2

الهیات ( همه گرایشها )

310

کارعملی 1

علوم تربیتی (همه گرایشها)

339

مفردات قرآن

الهیات ( همه گرایشها )

311

روشهای ارزشیابی آموزشی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

340

قرآن وخاورشناسان

الهیات ( همه گرایشها )

312

اصول مدیریت آموزشی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

341

تفسیر موضوعی قرآن  کریم 2

الهیات ( همه گرایشها )

313

جامعه شناسی آموزش وپرورش

علوم تربیتی (همه گرایشها)

342

مباحثی ازحقوق مدنی

الهیات ( همه گرایشها )

314

متون زبان انگلیسی در برنامه ریزی آموزشی و درسی

علوم تربیتی (همه گرایشها)

343

اصول فقه 4

الهیات ( همه گرایشها )

315

سازمان وقوانین آموزش وپرورش ایران

علوم تربیتی (همه گرایشها)

344

اصول فقه 1

الهیات ( همه گرایشها )

316

اصول وفنون راهنمایی  ومشاوره خانواده

منبع: مشاوره و حمایت از کودکان دربرابر ناملایمات

علوم تربیتی (همه گرایشها)

345

اصول فقه 2

الهیات ( همه گرایشها )

317

صرف و نحو کاربردی 2

الهیات ( همه گرایشها )

346

بلاغت قرآن کریم 2

الهیات ( همه گرایشها )

318

زبان تخصصی 3

الهیات ( همه گرایشها )

347

تاریخ تفسیر قرآن کریم 1

الهیات ( همه گرایشها )

319

راهنمای زبان تخصصی 3

الهیات ( همه گرایشها )

348

قرائت ودرک متون عربی متن خوانی 3

الهیات ( همه گرایشها )

320

صرف ونحوکاربردی 4

الهیات ( همه گرایشها )

349

آشنایی با علوم قرآن وحدیث

الهیات ( همه گرایشها )

321

کلیات حقوق

الهیات ( همه گرایشها )

350

مبانی نقد وفهم حدیث

الهیات ( همه گرایشها )

322

حقوق بین الملل عمومی وخصوصی

الهیات ( همه گرایشها )

351

تفسیر موضوعی قرآن 1

الهیات ( همه گرایشها )

323

حقوق جزای خصوصی اسلام

الهیات ( همه گرایشها )

352

بلاغت قرآن کریم 1

الهیات ( همه گرایشها )

324

آیات الاحکام 1

الهیات ( همه گرایشها )

353

حقوق تطبیقی

الهیات ( همه گرایشها )

325

آیات  الاحکام 2

الهیات ( همه گرایشها )

354

آیین دادرسی کیفری

الهیات ( همه گرایشها )

326

صرف و نحو کاربردی 1

الهیات ( همه گرایشها )

355

حقوق ثبت

الهیات ( همه گرایشها )

327

حقوق تجارت 1

الهیات ( همه گرایشها )

356

تاریخ تحلیلی صدراسلام

الهیات ( همه گرایشها )

328

حقوق کار

الهیات ( همه گرایشها )

357

قواعد فقه 2

الهیات ( همه گرایشها )

329

اصول فقه 3

الهیات ( همه گرایشها )

358

منطق 1

الهیات ( همه گرایشها )

330

آیین دادرسی مدنی

الهیات ( همه گرایشها )

359

حقوق جزای عمومی در اسلام

الهیات ( همه گرایشها )

331

حقوق تجارت 2

الهیات ( همه گرایشها )

360

حقوق جزای عمومی اسلامی

الهیات ( همه گرایشها )

 

363

اصول توانبخشی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

364

مددکاری اجتماعی فردی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

365

مددکاری اجتماعی جامعه ای

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

366

سیاستهای بهداشتی وآموزشی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

367

زبان تخصصی مطالعه علوم 2 مددکاری

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

368

مددکاری اجتماعی با خانواده

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

369

اصول و اندیشه های تعاونی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

370

نظریه جامعه شناسی 2

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

371

جامه شناسی اوقات فراغت

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

372

کلیات حقوق

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

373

جامعه شناسی توسعه

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

374

جمعیت شناسی ایران

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

375

تغییرات اجتماعی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

376

حقوق تعاون

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

377

سیاست اجتماعی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

378

جامعه شناسی خانواده

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

379

تکنیک های خاص تحقیق

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

380

مبانی مردم شناسی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

381

روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

382

بررسی مسائل اجتماعی ایران

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

383

مبانی فلسفه

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

384

آسیب شناسی اجتماعی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

385

جامعه شناسی جهان سوم

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

386

جامعه شناسی صنعتی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

387

جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

388

جغرافیای انسانی ایران

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

389

مدیریت بحران وریسک

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

390

جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

391

جامعه شناسی آموزش وپرورش

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

392

جامعه شناسی شهری

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

393

برنامه ریزی شهری

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

394

تاریخ تفکر اجتماعی دراسلام

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

395

ریاضیات پایه

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

396

روانشناسی اجتماعی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

397

برنامه ریزی منطقه ای

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

398

نظریه جامعه شناسی 1

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

399

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

400

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

401

مبانی تعاون

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

402

زمان وسیاست اجتماعی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

403

مبانی فلسفه 1

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

404

برنامه ریزی مسکن

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

405

تامین و رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

406

اصول حسابداری

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

407

زبان تخصصی علوم اجتماعی 2

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

408

اقتصاد توسعه

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

409

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

410

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

411

جامعه شناسی سیاسی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

412

فقر ونابرابری اجتماعی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

413

بودجه ریزی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

414

مبانی جمعیت شناسی

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

415

جامعه شناسی سازمانها

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

416

سیاستگذاری توریسم

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

417

آمار مقدماتی 

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

418

اصول علم اقتصاد

علوم اجتماعی (همه گرایشها)

 

 تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۱ | 13:11 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |
  • وبلاگی ها
  • خنجر
  • آریس دی ال